rekrutacja

Kryteria przyjęć kandydatów do Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie na rok szkolny 2023/2024

opracowano na podstawie:

 • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1-82 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 25 listopada 2022 r. poz. 2431)
 • Zarządzenie Nr 11/2023 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2023 r. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art..25 ust.3 Ustawy Prawo Oświatowe na rok szkolny 2023/2024.

PZS w Przodkowie w roku szkolnym 2023/2024 prowadzi nabór do następujących klas:

Technikum:
 • ⇒ Technik informatyk,
 • ⇒ Technik programista,
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
  ⇒ Technik architektury krajobrazu,

  ⇒ Technik żywienia i usług gastronomicznych
  .

Branżowa:
 • Klasa wielozawodowa,
 • Kucharz,
 • Monter konstrukcji budowlanych.


Kryteria przyjęć kandydatów do klasy pierwszej


O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym (maksymalnie 200 pkt.), której składnikami są:

 1. Punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wyniki egzaminu ośmioklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z  zakresu:
  1. język polski - mnożony przez 0,35 pkt.
  2. matematyka - mnożony przez 0,35 pkt.
  3. język obcy nowożytny - mnożony przez 0,3 pkt. .
 2. Osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
Oceny na świadectwie
(maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 72)
obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymienione na świadectwieliczba punktów za ocenę
celującybardzo dobrydobrydostatecznydopuszczający
JĘZYK POLSKI18171482
JĘZYK OBCY (obowiązkowy dla ucznia; pierwszeństwo ma język angielski)18171482
MATEMATYKA18171482
INFORMATYKA18171482

Punkty uzyskane za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 28 punktów):

 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów
 • udział w konkursach, olimpiadach przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Dz. U. z 2021 r. Poz.1082 z późn. zm. - maksymalnie 18 punktów (załącznik nr 1)
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Dz. U. z 2021 Poz.1082 z późniejszymi zmianami przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w regulaminie rekrutacji.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 punktów
(72 pkt za oceny na świadectwie + 28 pkt za osiągnięcia wymienione na świadectwie)

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają kandydaci, o których mowa w art. 131 ust. 2, art. 134 ust. 4, art.150 ust.2 –Dz. U. z 2021 r. Poz.1082 z późn. zm. odpowiednio:


  • Kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (kopię opinii należy donieść do szkoły pierwszego wyboru w celu weryfikacji)
  • Kandydaci, którzy spełniają jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Prawie Oświatowym: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą (w celu weryfikacji należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru dokumenty potwierdzające jedno lub więcej z wyżej wymienionych kryteriów),
  • Średnia z przedmiotów obowiązkowych.
Cytat dnia

„Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu, by być silniejszym

0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli