Harmonogram rekrutacji

Rodzaj czynności Termin postępowania Postępowanie uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. LINK DO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO Od 15 maja 2023
do 20 czerwca 2023
do godz. 1500
Od 1 sierpnia 2023
do 3 sierpnia 2023
do godz. 1500
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje. Od 23 czerwca 2023
od godz. 1100
do 12 lipca 2023
do godz. 1500
Nie dotyczy
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. Do 12 lipca 2023
Do 3 sierpnia 2023
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 19 lipca 2023r. o godz. 1400 11 sierpnia 2023r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. Od 15 maja 2023r.
do 24 lipca 2023r.
Od 1 sierpnia 2023r.
do 11 sierpnia 2023r.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem** Od 20 lipca 2023r.
do 26 lipca 2023r.
do godz. 1500
Od 14 sierpnia 2023r.
do 17 sierpnia 2023r.
do godz. 1500
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną, także na stronie internetowej szkoły, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 27 lipca 2023r.
o godz. 1400
18 sierpnia 2023r.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Pomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 17 lipca 2023r. 18 sierpnia 2023r.

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 26 lipca 2023 r. do godz. 1500 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 17 sierpnia 2023 r. do godz. 1500 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2023 r.


Dodatkowe informacje:
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.


LINK DO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO


Cytat dnia
niż warunki czasu i życia”

Albert Camus

0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli