school and education

Harmonogram naboru

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.)

Rodzaj czynności Termin postępowania Postępowanie uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. LINK DO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO Od 17 maja 2021
do 21 czerwca 2021
do godz. 1500
Od 3 sierpnia 2021
do 5 sierpnia 2021
do godz. 1500
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje. Od 25 czerwca 2021
od godz. 1200
do 14 lipca 2021
do godz. 1500
Nie dotyczy
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. Do 21 lipca 2021
Do 13 sierpnia 2021
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną, także na stronie internetowej szkoły, listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 22 lipca 2021r. 16 sierpnia 2021r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. Od 17 maja 2021r.
do 26 lipca 2021r.
Od 3 sierpnia 2021r.
do 13 sierpnia 2021r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem*. Od 23 lipca 2021r.
do 30 lipca 2021r.
do godz. 1500
Od 17 sierpnia 2021r.
do 20 sierpnia 2021r.
do godz. 1500
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną, także na stronie internetowej szkoły, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 2 sierpnia 2021r.
o godz. 1400
23 sierpnia 2021r.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Pomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 2 sierpnia 2021r.
o godz. 1400
23 sierpnia 2021r.

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 1500 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 1500 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.


LINK DO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO


Kultura

Szacunek do innych to podstawa zadowolonej społeczności. Daj się zaskoczyć!

Profesjonalizm

Każdego ucznia traktujemy indywidualnie, jesteśmy otwarci na wszelkie ambicje.

Przyszłość

Rozwój i ciekawe pomysły to nasza ogromna zaleta. Dążymy do doskonałości!

Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!