school and education

Harmonogram naboru

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.)

Termin postępowania Rodzaj czynności
Od 15 czerwca 2020
do 10 lipca 2020
do godz. 1500
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. LINK DO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO
Od 26 czerwca 2020
od godz. 1200
do 10 lipca 2020
do godz. 1500
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
Od 31 lipca 2020
od godz. 1200
do 4 sierpnia 2020
do godz. 1500
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
Od 5 sierpnia 2020r.
do 10 sierpnia 2020r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
12 sierpnia 2020r. godz. 1400 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną, także na stronie internetowej szkoły, listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Do 14 sierpnia 2020r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.
Od 13 sierpnia 2020r.
do 18 sierpnia 2020r.
do godz. 1500
Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
19 sierpnia 2020r.
o godz. 1400
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną, także na stronie internetowej szkoły, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Do 19 sierpnia 2020r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Pomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ - nie przeprowadza się rekrutacji uzupełniającej.TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 Pobierz

LINK DO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO


Kultura

Szacunek do innych to podstawa zadowolonej społeczności. Daj się zaskoczyć!

Profesjonalizm

Każdego ucznia traktujemy indywidualnie, jesteśmy otwarci na wszelkie ambicje.

Przyszłość

Rozwój i ciekawe pomysły to nasza ogromna zaleta. Dążymy do doskonałości!

Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!