school and education

Harmonogram naboru

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.)

Rodzaj czynności Termin postępowania Postępowanie uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. LINK DO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO Od 16 maja 2022
do 20 czerwca 2022
do godz. 1500
Od 2 sierpnia 2022
do 4 sierpnia 2022
do godz. 1500
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje. Od 24 czerwca 2022
od godz. 1200
do 13 lipca 2022
do godz. 1500
Nie dotyczy
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach. Do 20 lipca 2022
Do 12 sierpnia 2022
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną, także na stronie internetowej szkoły, listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 21 lipca 2022r. o godz. 1400 16 sierpnia 2022r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. Od 16 maja 2022r.
do 24 lipca 2022r.
Od 2 sierpnia 2022r.
do 12 sierpnia 2022r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Od 22 lipca 2022r.
do 28 lipca 2022r.
do godz. 1500
Od 17 sierpnia 2022r.
do 22 sierpnia 2022r.
do godz. 1500
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną, także na stronie internetowej szkoły, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 29 lipca 2022r.
o godz. 1400
23 sierpnia 2022r.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Pomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 29 lipca 2022r. 23 sierpnia 2022r.
Opublikowanie przez Pomorskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. 1 sierpnia 2022r. 24 sierpnia 2022r.

Dodatkowe informacje:
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.


LINK DO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO


Kultura

Szacunek do innych to podstawa zadowolonej społeczności. Daj się zaskoczyć!

Profesjonalizm

Każdego ucznia traktujemy indywidualnie, jesteśmy otwarci na wszelkie ambicje.

Przyszłość

Rozwój i ciekawe pomysły to nasza ogromna zaleta. Dążymy do doskonałości!

Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!