school and education

WIPOEM

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie od roku szkolnego 2007/2008

 Pobierz

Spis treści:

  CZĘŚĆ I – INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2007/2008
 1. 1. Opis egzaminu maturalnego.
 2. 2. Zgłoszenie tematu do części ustnej egzaminu z języka polskiego (języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego – języka kaszubskiego).
 3. 3. Deklaracja przystąpienia do egzaminu.
 4. 4. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego.
 5. 5. Zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z egzaminu maturalnego.
 6. 6. Przebieg egzaminu – informacje ogólne.
 7. 7. Część ustna egzaminu maturalnego.
 8. 8. Część pisemna egzaminu maturalnego.
 9. 9. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki.
 10. 10. Egzamin maturalny dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 11. 11. Warunki zdania egzaminu.
 12. 12. Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego.
 13. 13. Świadectwa dojrzałości.
 14. 14. Tryb odwoławczy.
 15. 15. Unieważnienie egzaminu.
 16. 16. Termin dodatkowy.
 17. 17. Termin poprawkowy.
 18. 18. Kolejne sesje egzaminacyjne:
 19. 18.1. Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego
 20. 18.2. Świadectwo dojrzałości
  CZĘŚĆ II – PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EGZAMINU
 1. 1. Zakres odpowiedzialności przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego PSZE
 2. 2. Zadania przewodniczącego SZE
 3. 2.1 Zadania przewodniczącego SZE dotyczące uczniów - absolwentów - zdających
 4. 2.2 Zadania przewodniczącego SZE dotyczące nauczycieli, członków przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych i zespołów nadzorujących
 5. 2.3 Zadania przewodniczącego SZE dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole/placówce
 6. 2.3.1. Przygotowanie egzaminu 2.3.2. Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu maturalnego
 7. 2.3.3. Organizacja części pisemnej egzaminu maturalnego
 8. 2.4 Zadania przewodniczącego SZE dotyczące kontaktowania się i współpracy z OKE
 9. 2.5 Kierowanie zdających/absolwentów na egzamin maturalny do innej szkoły
 10. 3. Zakres odpowiedzialności przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego (PZE)
 11. 4. Zadania przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego (PZE)
 12. 5. Zadania zespołów nadzorujących (ZN)
 13. 5.1 Zadania przewodniczącego zespołu nadzorującego (ZN)
 14. 5.2 Zadania członków zespołu nadzorującego
  CZĘŚĆ III - PRZEBIEG EGZAMINU
 1. 1. Przebieg i ocenianie części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków
 2. mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - językakaszubskiego
 3. 1.1 Przebieg egzaminu
 4. 1.2 Ocenianie egzamin
 5. 1.3 Dokumentacja egzaminu
 6. 2. Przebieg i ocenianie części ustnej egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych
 7. 2.1 Przebieg egzaminu
 8. 2.2 Egzamin dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych:
 9. 2.3 Egzamin dla osób niewidomych:
 10. 2.4 Egzamin dla osób niesłyszących
 11. 2.5 Ocenianie egzaminu
 12. 2.6 Dokumentacja egzaminu
 13. 3. Przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego
 14. 4. Warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego w jednej Sali
 15. 5. Przebieg egzaminu maturalnego z informatyki w części drugiej
 16. 5.1 Przebieg i dokumentowanie egzaminu
 17. 5.2 Techniczne warunki przeprowadzenia egzaminu
 18. 5.3 Zadania administratora (opiekuna) pracowni komputerowej
  CZĘŚĆ IV - INSTRUKCJE
 1. 1. Instrukcja przeprowadzania egzaminu dla osób korzystających z komputera podczas pisemnego egzaminu maturalnego
 2. 2. Instrukcja przeprowadzenia egzaminu w przypadku wspomagania zdającego w czytaniu lub/i pisaniu na egzaminie maturalnym
  CZĘŚĆ V - PROCEDURY AWARYJNE
 1. 1. Postępowanie w przypadku uszkodzenia pakietów zawierających arkusze egzaminacyjne
 2. 2. Postępowanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne
 3. 3. Postępowanie w przypadku ujawnienia zadań egzaminacyjnych
 4. 4. Postępowanie w przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu

CZĘŚĆ VI – MATERIAŁ POMOCNICZY

CZĘŚĆ VII – OCHRONA MATERIAŁÓW MATURALNYCH PRZED NIEUPRAWNIONYM UJAWNIENIEM

CZĘŚĆ VII - ZAŁĄCZNIKI

Kultura

Szacunek do innych to podstawa zadowolonej społeczności. Daj się zaskoczyć!

Profesjonalizm

Każdego ucznia traktujemy indywidualnie, jesteśmy otwarci na wszelkie ambicje.

Przyszłość

Rozwój i ciekawe pomysły to nasza ogromna zaleta. Dążymy do doskonałości!

Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!